نکات برتر

* امروز داشتم پرونده ها رو کامل می کردم که ناگهان آقای طیرانی سررسید و اجازه گرفت تا حرفی بزنه .نشست و به قول خودش یک ساعت "مخ منو تو فرغون ریخت!" و من در حال که می نوشتم الکی سر تکون می دادم تا فکر کنه گوش می دم و اونم باورش شده بود طفلک!

** این قضیه شرح حال ۶ صفحه ای و دیلی نوت یک صفحه ای به نظرم خیلی....... آخه باز اگه می گفتم یه شرح حال کامل و جامع بذارین خوب بود. ولی ظاهرآ می خوان شرح حال ها رو "وجب کنن!"

*** تو این شرایط دارم اینجا "حروم میشم!". من باید تو دانشگاه هاروارد یا آکسفورد تحصیل می کردم( افکار گرندیوس !)

/ 1 نظر / 27 بازدید
پزشك78

خب شما هم درشت بنويس با فاصله!